You are here

Kondo Sensei teaching Sankajo Shichiribiki 2000